0fq1596.bk2.II.iii.0 1fq1596.bk2.II.iii.argument.1 2fq1596.bk2.II.iii.argument.2 3fq1596.bk2.II.iii.argument.3 4fq1596.bk2.II.iii.argument.4 0fq1596.bk2.II.iii.1.0 1fq1596.bk2.II.iii.1.1 2fq1596.bk2.II.iii.1.2 3fq1596.bk2.II.iii.1.3 4fq1596.bk2.II.iii.1.4 5fq1596.bk2.II.iii.1.5 6fq1596.bk2.II.iii.1.6 7fq1596.bk2.II.iii.1.7 8fq1596.bk2.II.iii.1.8 9fq1596.bk2.II.iii.1.9 0fq1596.bk2.II.iii.2.0 1fq1596.bk2.II.iii.2.1 2fq1596.bk2.II.iii.2.2 3fq1596.bk2.II.iii.2.3 4fq1596.bk2.II.iii.2.4 5fq1596.bk2.II.iii.2.5 6fq1596.bk2.II.iii.2.6 7fq1596.bk2.II.iii.2.7 8fq1596.bk2.II.iii.2.8 9fq1596.bk2.II.iii.2.9 0fq1596.bk2.II.iii.3.0 1fq1596.bk2.II.iii.3.1 2fq1596.bk2.II.iii.3.2 3fq1596.bk2.II.iii.3.3 4fq1596.bk2.II.iii.3.4 5fq1596.bk2.II.iii.3.5 6fq1596.bk2.II.iii.3.6 7fq1596.bk2.II.iii.3.7 8fq1596.bk2.II.iii.3.8 9fq1596.bk2.II.iii.3.9 0fq1596.bk2.II.iii.4.0 1fq1596.bk2.II.iii.4.1 2fq1596.bk2.II.iii.4.2 3fq1596.bk2.II.iii.4.3 4fq1596.bk2.II.iii.4.4 5fq1596.bk2.II.iii.4.5 6fq1596.bk2.II.iii.4.6 7fq1596.bk2.II.iii.4.7 8fq1596.bk2.II.iii.4.8 9fq1596.bk2.II.iii.4.9 0fq1596.bk2.II.iii.5.0 1fq1596.bk2.II.iii.5.1 2fq1596.bk2.II.iii.5.2 3fq1596.bk2.II.iii.5.3 4fq1596.bk2.II.iii.5.4 5fq1596.bk2.II.iii.5.5 6fq1596.bk2.II.iii.5.6 7fq1596.bk2.II.iii.5.7 8fq1596.bk2.II.iii.5.8 9fq1596.bk2.II.iii.5.9 0fq1596.bk2.II.iii.6.0 1fq1596.bk2.II.iii.6.1 2fq1596.bk2.II.iii.6.2 3fq1596.bk2.II.iii.6.3 4fq1596.bk2.II.iii.6.4 5fq1596.bk2.II.iii.6.5 6fq1596.bk2.II.iii.6.6 7fq1596.bk2.II.iii.6.7 8fq1596.bk2.II.iii.6.8 9fq1596.bk2.II.iii.6.9 0fq1596.bk2.II.iii.7.0 1fq1596.bk2.II.iii.7.1 2fq1596.bk2.II.iii.7.2 3fq1596.bk2.II.iii.7.3 4fq1596.bk2.II.iii.7.4 5fq1596.bk2.II.iii.7.5 6fq1596.bk2.II.iii.7.6 7fq1596.bk2.II.iii.7.7 8fq1596.bk2.II.iii.7.8 9fq1596.bk2.II.iii.7.9 0fq1596.bk2.II.iii.8.0 1fq1596.bk2.II.iii.8.1 2fq1596.bk2.II.iii.8.2 3fq1596.bk2.II.iii.8.3 4fq1596.bk2.II.iii.8.4 5fq1596.bk2.II.iii.8.5 6fq1596.bk2.II.iii.8.6 7fq1596.bk2.II.iii.8.7 8fq1596.bk2.II.iii.8.8 9fq1596.bk2.II.iii.8.9 0fq1596.bk2.II.iii.9.0 1fq1596.bk2.II.iii.9.1 2fq1596.bk2.II.iii.9.2 3fq1596.bk2.II.iii.9.3 4fq1596.bk2.II.iii.9.4 5fq1596.bk2.II.iii.9.5 6fq1596.bk2.II.iii.9.6 7fq1596.bk2.II.iii.9.7 8fq1596.bk2.II.iii.9.8 9fq1596.bk2.II.iii.9.9 0fq1596.bk2.II.iii.10.0 1fq1596.bk2.II.iii.10.1 2fq1596.bk2.II.iii.10.2 3fq1596.bk2.II.iii.10.3 4fq1596.bk2.II.iii.10.4 5fq1596.bk2.II.iii.10.5 6fq1596.bk2.II.iii.10.6 7fq1596.bk2.II.iii.10.7 8fq1596.bk2.II.iii.10.8 9fq1596.bk2.II.iii.10.9 0fq1596.bk2.II.iii.11.0 1fq1596.bk2.II.iii.11.1 2fq1596.bk2.II.iii.11.2 3fq1596.bk2.II.iii.11.3 4fq1596.bk2.II.iii.11.4 5fq1596.bk2.II.iii.11.5 6fq1596.bk2.II.iii.11.6 7fq1596.bk2.II.iii.11.7 8fq1596.bk2.II.iii.11.8 9fq1596.bk2.II.iii.11.9 0fq1596.bk2.II.iii.12.0 1fq1596.bk2.II.iii.12.1 2fq1596.bk2.II.iii.12.2 3fq1596.bk2.II.iii.12.3 4fq1596.bk2.II.iii.12.4 5fq1596.bk2.II.iii.12.5 6fq1596.bk2.II.iii.12.6 7fq1596.bk2.II.iii.12.7 8fq1596.bk2.II.iii.12.8 9fq1596.bk2.II.iii.12.9 0fq1596.bk2.II.iii.13.0 1fq1596.bk2.II.iii.13.1 2fq1596.bk2.II.iii.13.2 3fq1596.bk2.II.iii.13.3 4fq1596.bk2.II.iii.13.4 5fq1596.bk2.II.iii.13.5 6fq1596.bk2.II.iii.13.6 7fq1596.bk2.II.iii.13.7 8fq1596.bk2.II.iii.13.8 9fq1596.bk2.II.iii.13.9 0fq1596.bk2.II.iii.14.0 1fq1596.bk2.II.iii.14.1 2fq1596.bk2.II.iii.14.2 3fq1596.bk2.II.iii.14.3 4fq1596.bk2.II.iii.14.4 5fq1596.bk2.II.iii.14.5 6fq1596.bk2.II.iii.14.6 7fq1596.bk2.II.iii.14.7 8fq1596.bk2.II.iii.14.8 9fq1596.bk2.II.iii.14.9 0fq1596.bk2.II.iii.15.0 1fq1596.bk2.II.iii.15.1 2fq1596.bk2.II.iii.15.2 3fq1596.bk2.II.iii.15.3 4fq1596.bk2.II.iii.15.4 5fq1596.bk2.II.iii.15.5 6fq1596.bk2.II.iii.15.6 7fq1596.bk2.II.iii.15.7 8fq1596.bk2.II.iii.15.8 9fq1596.bk2.II.iii.15.9 0fq1596.bk2.II.iii.16.0 1fq1596.bk2.II.iii.16.1 2fq1596.bk2.II.iii.16.2 3fq1596.bk2.II.iii.16.3 4fq1596.bk2.II.iii.16.4 5fq1596.bk2.II.iii.16.5 6fq1596.bk2.II.iii.16.6 7fq1596.bk2.II.iii.16.7 8fq1596.bk2.II.iii.16.8 9fq1596.bk2.II.iii.16.9 0fq1596.bk2.II.iii.17.0 1fq1596.bk2.II.iii.17.1 2fq1596.bk2.II.iii.17.2 3fq1596.bk2.II.iii.17.3 4fq1596.bk2.II.iii.17.4 5fq1596.bk2.II.iii.17.5 6fq1596.bk2.II.iii.17.6 7fq1596.bk2.II.iii.17.7 8fq1596.bk2.II.iii.17.8 9fq1596.bk2.II.iii.17.9 0fq1596.bk2.II.iii.18.0 1fq1596.bk2.II.iii.18.1 2fq1596.bk2.II.iii.18.2 3fq1596.bk2.II.iii.18.3 4fq1596.bk2.II.iii.18.4 5fq1596.bk2.II.iii.18.5 6fq1596.bk2.II.iii.18.6 7fq1596.bk2.II.iii.18.7 8fq1596.bk2.II.iii.18.8 9fq1596.bk2.II.iii.18.9 0fq1596.bk2.II.iii.19.0 1fq1596.bk2.II.iii.19.1 2fq1596.bk2.II.iii.19.2 3fq1596.bk2.II.iii.19.3 4fq1596.bk2.II.iii.19.4 5fq1596.bk2.II.iii.19.5 6fq1596.bk2.II.iii.19.6 7fq1596.bk2.II.iii.19.7 8fq1596.bk2.II.iii.19.8 9fq1596.bk2.II.iii.19.9 0fq1596.bk2.II.iii.20.0 1fq1596.bk2.II.iii.20.1 2fq1596.bk2.II.iii.20.2 3fq1596.bk2.II.iii.20.3 4fq1596.bk2.II.iii.20.4 5fq1596.bk2.II.iii.20.5 6fq1596.bk2.II.iii.20.6 7fq1596.bk2.II.iii.20.7 8fq1596.bk2.II.iii.20.8 9fq1596.bk2.II.iii.20.9 0fq1596.bk2.II.iii.21.0 1fq1596.bk2.II.iii.21.1 2fq1596.bk2.II.iii.21.2 3fq1596.bk2.II.iii.21.3 4fq1596.bk2.II.iii.21.4 5fq1596.bk2.II.iii.21.5 6fq1596.bk2.II.iii.21.6 7fq1596.bk2.II.iii.21.7 8fq1596.bk2.II.iii.21.8 9fq1596.bk2.II.iii.21.9 0fq1596.bk2.II.iii.22.0 1fq1596.bk2.II.iii.22.1 2fq1596.bk2.II.iii.22.2 3fq1596.bk2.II.iii.22.3 4fq1596.bk2.II.iii.22.4 5fq1596.bk2.II.iii.22.5 6fq1596.bk2.II.iii.22.6 7fq1596.bk2.II.iii.22.7 8fq1596.bk2.II.iii.22.8 9fq1596.bk2.II.iii.22.9 0fq1596.bk2.II.iii.23.0 1fq1596.bk2.II.iii.23.1 2fq1596.bk2.II.iii.23.2 3fq1596.bk2.II.iii.23.3 4fq1596.bk2.II.iii.23.4 5fq1596.bk2.II.iii.23.5 6fq1596.bk2.II.iii.23.6 7fq1596.bk2.II.iii.23.7 8fq1596.bk2.II.iii.23.8 9fq1596.bk2.II.iii.23.9 0fq1596.bk2.II.iii.24.0 1fq1596.bk2.II.iii.24.1 2fq1596.bk2.II.iii.24.2 3fq1596.bk2.II.iii.24.3 4fq1596.bk2.II.iii.24.4 5fq1596.bk2.II.iii.24.5 6fq1596.bk2.II.iii.24.6 7fq1596.bk2.II.iii.24.7 8fq1596.bk2.II.iii.24.8 9fq1596.bk2.II.iii.24.9 0fq1596.bk2.II.iii.25.0 1fq1596.bk2.II.iii.25.1 2fq1596.bk2.II.iii.25.2 3fq1596.bk2.II.iii.25.3 4fq1596.bk2.II.iii.25.4 5fq1596.bk2.II.iii.25.5 6fq1596.bk2.II.iii.25.6 7fq1596.bk2.II.iii.25.7 8fq1596.bk2.II.iii.25.8 9fq1596.bk2.II.iii.25.9 0fq1596.bk2.II.iii.26.0 1fq1596.bk2.II.iii.26.1 2fq1596.bk2.II.iii.26.2 3fq1596.bk2.II.iii.26.3 4fq1596.bk2.II.iii.26.4 5fq1596.bk2.II.iii.26.5 6fq1596.bk2.II.iii.26.6 7fq1596.bk2.II.iii.26.7 8fq1596.bk2.II.iii.26.8 9fq1596.bk2.II.iii.26.9 0fq1596.bk2.II.iii.27.0 1fq1596.bk2.II.iii.27.1 2fq1596.bk2.II.iii.27.2 3fq1596.bk2.II.iii.27.3 4fq1596.bk2.II.iii.27.4 5fq1596.bk2.II.iii.27.5 6fq1596.bk2.II.iii.27.6 7fq1596.bk2.II.iii.27.7 8fq1596.bk2.II.iii.27.8 9fq1596.bk2.II.iii.27.9 0fq1596.bk2.II.iii.28.0 1fq1596.bk2.II.iii.28.1 2fq1596.bk2.II.iii.28.2 3fq1596.bk2.II.iii.28.3 4fq1596.bk2.II.iii.28.4 5fq1596.bk2.II.iii.28.5 6fq1596.bk2.II.iii.28.6 7fq1596.bk2.II.iii.28.7 8fq1596.bk2.II.iii.28.8 9fq1596.bk2.II.iii.28.9 0fq1596.bk2.II.iii.29.0 1fq1596.bk2.II.iii.29.1 2fq1596.bk2.II.iii.29.2 3fq1596.bk2.II.iii.29.3 4fq1596.bk2.II.iii.29.4 5fq1596.bk2.II.iii.29.5 6fq1596.bk2.II.iii.29.6 7fq1596.bk2.II.iii.29.7 8fq1596.bk2.II.iii.29.8 9fq1596.bk2.II.iii.29.9 0fq1596.bk2.II.iii.30.0 1fq1596.bk2.II.iii.30.1 2fq1596.bk2.II.iii.30.2 3fq1596.bk2.II.iii.30.3 4fq1596.bk2.II.iii.30.4 5fq1596.bk2.II.iii.30.5 6fq1596.bk2.II.iii.30.6 7fq1596.bk2.II.iii.30.7 8fq1596.bk2.II.iii.30.8 9fq1596.bk2.II.iii.30.9 0fq1596.bk2.II.iii.31.0 1fq1596.bk2.II.iii.31.1 2fq1596.bk2.II.iii.31.2 3fq1596.bk2.II.iii.31.3 4fq1596.bk2.II.iii.31.4 5fq1596.bk2.II.iii.31.5 6fq1596.bk2.II.iii.31.6 7fq1596.bk2.II.iii.31.7 8fq1596.bk2.II.iii.31.8 9fq1596.bk2.II.iii.31.9 0fq1596.bk2.II.iii.32.0 1fq1596.bk2.II.iii.32.1 2fq1596.bk2.II.iii.32.2 3fq1596.bk2.II.iii.32.3 4fq1596.bk2.II.iii.32.4 5fq1596.bk2.II.iii.32.5 6fq1596.bk2.II.iii.32.6 7fq1596.bk2.II.iii.32.7 8fq1596.bk2.II.iii.32.8 9fq1596.bk2.II.iii.32.9 0fq1596.bk2.II.iii.33.0 1fq1596.bk2.II.iii.33.1 2fq1596.bk2.II.iii.33.2 3fq1596.bk2.II.iii.33.3 4fq1596.bk2.II.iii.33.4 5fq1596.bk2.II.iii.33.5 6fq1596.bk2.II.iii.33.6 7fq1596.bk2.II.iii.33.7 8fq1596.bk2.II.iii.33.8 9fq1596.bk2.II.iii.33.9 0fq1596.bk2.II.iii.34.0 1fq1596.bk2.II.iii.34.1 2fq1596.bk2.II.iii.34.2 3fq1596.bk2.II.iii.34.3 4fq1596.bk2.II.iii.34.4 5fq1596.bk2.II.iii.34.5 6fq1596.bk2.II.iii.34.6 7fq1596.bk2.II.iii.34.7 8fq1596.bk2.II.iii.34.8 9fq1596.bk2.II.iii.34.9 0fq1596.bk2.II.iii.35.0 1fq1596.bk2.II.iii.35.1 2fq1596.bk2.II.iii.35.2 3fq1596.bk2.II.iii.35.3 4fq1596.bk2.II.iii.35.4 5fq1596.bk2.II.iii.35.5 6fq1596.bk2.II.iii.35.6 7fq1596.bk2.II.iii.35.7 8fq1596.bk2.II.iii.35.8 9fq1596.bk2.II.iii.35.9 0fq1596.bk2.II.iii.36.0 1fq1596.bk2.II.iii.36.1 2fq1596.bk2.II.iii.36.2 3fq1596.bk2.II.iii.36.3 4fq1596.bk2.II.iii.36.4 5fq1596.bk2.II.iii.36.5 6fq1596.bk2.II.iii.36.6 7fq1596.bk2.II.iii.36.7 8fq1596.bk2.II.iii.36.8 9fq1596.bk2.II.iii.36.9 0fq1596.bk2.II.iii.37.0 1fq1596.bk2.II.iii.37.1 2fq1596.bk2.II.iii.37.2 3fq1596.bk2.II.iii.37.3 4fq1596.bk2.II.iii.37.4 5fq1596.bk2.II.iii.37.5 6fq1596.bk2.II.iii.37.6 7fq1596.bk2.II.iii.37.7 8fq1596.bk2.II.iii.37.8 9fq1596.bk2.II.iii.37.9 0fq1596.bk2.II.iii.38.0 1fq1596.bk2.II.iii.38.1 2fq1596.bk2.II.iii.38.2 3fq1596.bk2.II.iii.38.3 4fq1596.bk2.II.iii.38.4 5fq1596.bk2.II.iii.38.5 6fq1596.bk2.II.iii.38.6 7fq1596.bk2.II.iii.38.7 8fq1596.bk2.II.iii.38.8 9fq1596.bk2.II.iii.38.9 0fq1596.bk2.II.iii.39.0 1fq1596.bk2.II.iii.39.1 2fq1596.bk2.II.iii.39.2 3fq1596.bk2.II.iii.39.3 4fq1596.bk2.II.iii.39.4 5fq1596.bk2.II.iii.39.5 6fq1596.bk2.II.iii.39.6 7fq1596.bk2.II.iii.39.7 8fq1596.bk2.II.iii.39.8 9fq1596.bk2.II.iii.39.9 0fq1596.bk2.II.iii.40.0 1fq1596.bk2.II.iii.40.1 2fq1596.bk2.II.iii.40.2 3fq1596.bk2.II.iii.40.3 4fq1596.bk2.II.iii.40.4 5fq1596.bk2.II.iii.40.5 6fq1596.bk2.II.iii.40.6 7fq1596.bk2.II.iii.40.7 8fq1596.bk2.II.iii.40.8 9fq1596.bk2.II.iii.40.9 0fq1596.bk2.II.iii.41.0 1fq1596.bk2.II.iii.41.1 2fq1596.bk2.II.iii.41.2 3fq1596.bk2.II.iii.41.3 4fq1596.bk2.II.iii.41.4 5fq1596.bk2.II.iii.41.5 6fq1596.bk2.II.iii.41.6 7fq1596.bk2.II.iii.41.7 8fq1596.bk2.II.iii.41.8 9fq1596.bk2.II.iii.41.9 0fq1596.bk2.II.iii.42.0 1fq1596.bk2.II.iii.42.1 2fq1596.bk2.II.iii.42.2 3fq1596.bk2.II.iii.42.3 4fq1596.bk2.II.iii.42.4 5fq1596.bk2.II.iii.42.5 6fq1596.bk2.II.iii.42.6 7fq1596.bk2.II.iii.42.7 8fq1596.bk2.II.iii.42.8 9fq1596.bk2.II.iii.42.9 0fq1596.bk2.II.iii.43.0 1fq1596.bk2.II.iii.43.1 2fq1596.bk2.II.iii.43.2 3fq1596.bk2.II.iii.43.3 4fq1596.bk2.II.iii.43.4 5fq1596.bk2.II.iii.43.5 6fq1596.bk2.II.iii.43.6 7fq1596.bk2.II.iii.43.7 8fq1596.bk2.II.iii.43.8 9fq1596.bk2.II.iii.43.9 0fq1596.bk2.II.iii.44.0 1fq1596.bk2.II.iii.44.1 2fq1596.bk2.II.iii.44.2 3fq1596.bk2.II.iii.44.3 4fq1596.bk2.II.iii.44.4 5fq1596.bk2.II.iii.44.5 6fq1596.bk2.II.iii.44.6 7fq1596.bk2.II.iii.44.7 8fq1596.bk2.II.iii.44.8 9fq1596.bk2.II.iii.44.9 0fq1596.bk2.II.iii.45.0 1fq1596.bk2.II.iii.45.1 2fq1596.bk2.II.iii.45.2 3fq1596.bk2.II.iii.45.3 4fq1596.bk2.II.iii.45.4 5fq1596.bk2.II.iii.45.5 6fq1596.bk2.II.iii.45.6 7fq1596.bk2.II.iii.45.7 8fq1596.bk2.II.iii.45.8 9fq1596.bk2.II.iii.45.9 0fq1596.bk2.II.iii.46.0 1fq1596.bk2.II.iii.46.1 2fq1596.bk2.II.iii.46.2 3fq1596.bk2.II.iii.46.3 4fq1596.bk2.II.iii.46.4 5fq1596.bk2.II.iii.46.5 6fq1596.bk2.II.iii.46.6 7fq1596.bk2.II.iii.46.7 8fq1596.bk2.II.iii.46.8 9fq1596.bk2.II.iii.46.9
Cant. III.
Vaine Braggadccchio getting Guyons
horse is made the scorne
Of knighthood trew, and is of fayre
Belphœbe fowle forlorne.
[1]
S Oone as the morrow faire with purple beames
Disperst the shadowes of the mistie night,
And Titan playing on the eastern streames,
Gan cleare the deawy ayre with springing light,
Sir Guyon mindfull of his vow yplight,
VproseUprose from drowsie couch, and him addrest
VntoUnto the iourneyjourney which he had behight:
His puissaunt armes about his noble brest,
And many-folded shield he bound about his wrest.
[2]
Then taking Congé of that virgin pure,
The bloudy-handed babe vntounto her truth
Did earnestly commit, and her coniureconjure,
In vertuous lore to traine his tender youth,
And all that gentle noriture ensu’th:
And that so soone as ryper yeares he raught,
He might for memorie of that dayes ruth,
Be called Ruddymane, and thereby taught,
T’auenge his Parẽts death on them, that had it wrought.
[3]
So forth he far’d, as now befell, on foot,
Sith his good steed is lately from him gone;
Patience perforce; helpelesse what may it boot
To fret for anger, or for griefe to mone?
His Palmer now shall foot no more alone:
So fortune wrought, as vnderunder greene woods syde
He lately heard that dying Lady grone,
He left his steed without, and speare besyde,
And rushed in on foot to ayd her, ere she dyde.
[4]
The whiles a losell wandring by the way,
One that to bountie neuernever cast his mind,
Ne thought of honour euerever did assay
His baser brest, but in his kestrell kind
A pleasing vaine of glory vaine did find,
To which his flowing toung, and troublous spright
GaueGave him great ayd, and made him more inclind:
He that brauebrave steed there finding ready dight,
Purloynd both steed and speare, and ran away full light.
[5]
Now gan his hart all swell in iollitie,
And of him selfe great hope and helpe conceiu’dconceiv’d,
That puffed vpup with smoke of vanitie,
And with selfe-loued personage deceiu’ddeceiv’d,
He gan to hope, of men to be receiu’dreceiv’d
For such, as he him thought, or faine would bee:
But for in court gay portaunce he perceiu’dperceiv’d,
And gallant shew to be in greatest gree,
Eftsoones to court he cast t’auaunce his first degree.
[6]
And by the way he chaunced to espy
One sitting idle on a sunny bancke,
To whom auauntingavaunting in great brauerybravery,
As Peacocke, that his painted plumes doth prancke,
He smote his courser in the trembling flancke,
And to him threatned his hart-thrilling speare:
The seely man seeing him ryde so rancke,
And ayme at him, fell flat to ground for feare,
And crying Mercy lowd, his pitious hands gan reare.
[7]
Thereat the Scarcrow wexed wondrous prowd,
Through fortune of his first aduentureadventure faire,
And with big thundring voyce reuyldrevyld him lowd;
Vile CaytiueCaytive, vassall of dread and despaire,
VnworthieUnworthie of the commune breathed aire,
Why liuestlivest thou, dead dog, a lenger day,
And doest not vntounto death thy selfe prepaire.
Dye, or thy selfe my captiuecaptive yield for ay;
Great fauourfavour I thee graunt, for aunswere thus to stay.
[8]
Hold, ô deare Lord, hold your dead-doing hand,
Then loud he cryde, I am your humble thrall.
Ah wretch (quoth he) thy destinies withstand
My wrathfull will, and do for mercy call.
I giuegive thee life: therefore prostrated fall,
And kisse my stirrup; that thy homage bee.
The Miser threw him selfe, as an Offall,
Streight at his foot in base humilitee,
And cleeped him his liege, to hold of him in fee.
[9]
So happy peace they made and faire accord:
Eftsoones this liege-man gan to wexe more bold,
And when he felt the folly of his Lord,
In his owne kind he gan him selfe vnfoldunfold:
For he was wylie witted, and growne old
In cunning sleights and practick knaueryknavery.
For that day forth he cast for to vpholduphold
His idle humour with fine flattery,
And blow the bellowes to his swelling vanity.
[10]
Trompart fit man for Braggadochio,
To serueserve at court in view of vaunting eye;
Vaine-glorious man, when fluttring wind does blow
In his light wings, is lifted vpup to skye:
The scorne of knighthood and trew cheualryechevalrye,
To thinke without desert of gentle deed,
And noble worth to be aduauncedadvaunced hye:
Such prayse is shame; but honour vertues meed
Doth beare the fairest flowre in honorable seed.
[11]
So forth they pas, a well consorted paire,
Till that at length with Archimage they meet:
Who seeing one that shone in armour faire,
On goodly courser thundring with his feet,
Eftsoones supposed him a person meet,
Of his reuengerevenge to make the instrument:
For since the Redcrosse knight he earst did weet,
To beene with Guyon knit in one consent,
The ill, which earst to him, he now to Guyon ment.
[12]
And comming close to Trompart gan inquere
Of him, what mighty warriour that mote bee,
That rode in golden sell with single spere,
But wanted sword to wreake his enmitee.
He is a great aduentureradventurer, (said he)
That hath his sword through hard assay forgone,
And now hath vowd, till he auengedavenged bee,
Of that despight, neuernever to wearen none;
That speare is him enough to doen a thousand grone.
[13]
Th’enchaunter greatly ioyedjoyed in the vaunt,
And weened well ere long his will to win,
And both his foen with equall foyle to daunt.
Tho to him louting lowly, did begin
To plaine of wrongs, which had committed bin
By Guyon, and by that false Redcrosse knight,
Which two through treason and deceiptfull gin,
Had slaine Sir Mordant, and his Lady bright:
That mote him honour win, to wreake so foule despight.
[14]
Therewith all suddeinly he seemd enraged,
And threatned death with dreadfull countenaunce,
As if their liueslives had in his hand beene gaged;
And with stiffe force shaking his mortall launce,
To let him weet his doughtie valiaunce,
Thus said; Old man, great sure shalbe thy meed,
If where those knights for feare of dew vengeaunce
Do lurke, thou certainly to me areed,
That I may wreake on them their hainous hatefull deed.
[15]
Certes, my Lord, (said he) that shall I soone,
And giuegive you eke good helpe to their decay,
But mote I wisely you aduiseadvise to doon;
GiueGive no ods to your foes, but do puruaypurvay
Your selfe of sword before that bloudy day:
For they be two the prowest knights on ground,
And oft approu’dapprov’d in many hard assay,
And eke of surest steele, that may be found,
Do arme your selfe against that day, them to confound.
[16]
Dotard (said he) let be thy deepe aduiseadvise;
Seemes that through many yeares thy wits thee faile,
And that weake eld hath left thee nothing wise,
Else neuernever should thy iudgementjudgement be so fraile,
To measure manhood by the sword or maile.
Is not enough foure quarters of a man,
Withouten sword or shield, an host to quaile?
Thou little wotest, what this right hand can:
Speake they, which hauehave beheld the battailes, which it wan.
[17]
The man was much abashed at his boast;
Yet well he wist, that who so would contend
With either of those knights on eueneven coast,
Should need of all his armes, him to defend;
Yet feared least his boldnesse should offend,
When Braggadocchio said, Once I did sweare,
When with one sword seuenseven knights I brought to end,
Thence forth in battell neuernever sword to beare,
But it were that, which noblest knight on earth doth weare.
[18]
Perdie Sir knight, said 18.1. then: thanthenthan th’enchaunter bliueblive,
That shall I shortly purchase to your hond:
For now the best and noblest knight aliuealive
Prince Arthur is, that wonnes in Faerie lond;
He hath a sword, that flames like burning brond.
The same by my aduiseadvise I vndertakeundertake
Shall by to morrow by thy side be fond.
At which bold word that boaster gan to quake,
And wondred in his mind, what mote that monster make.
[19]
He stayd not for more bidding, but away
Was suddein vanished out of his sight:
The Northerne wind his wings did broad display
At his commaund, and reared him vpup light
From off the earth to take his aerie flight.
They lookt about, but no where could espie
Tract of his foot: 19.7. then: thanthenthan dead through great affright
They both nigh were, and each bad other flie:
Both fled attonce, ne euerever backe returned eie.
[20]
Till that they come vntounto a forrest greene,
In which they shrowd thẽseluesthẽselves from causelesse feare;
Yet feare them followes still, where so they beene,
Each trembling leafe, and whistling wind they heare,
As ghastly bug their haire on end does reare:
Yet both doe striuestrive their fearfulnesse to faine.
At last they heard a horne, that shrilled cleare
Throughout the wood, that ecchoed againe,
And made the forrest ring, as it would riuerive in twaine.
[21]
Eft through the thicke they heard one rudely rush;
With noyse whereof he from his loftie steed
Downe fell to ground, and crept into a bush,
To hide his coward head from dying dreed.
But Trompart stoutly stayd to taken heed,
Of what might hap. Eftsoone there stepped forth
A goodly Ladie clad in hunters weed,
That seemd to be a woman of great worth,
And by her stately portance, borne of heauenlyheavenly birth.
[22]
Her face so faire as flesh it seemed not,
But heauenlyheavenly pourtraict of bright Angels hew,
Cleare as the skie, withouten blame or blot,
Through goodly mixture of complexions dew;
And in her cheekes the vermeill red did shew
Like roses in a bed of lillies shed,
The which ambrosiall odours from them threw,
And gazers sense with double pleasure fed,
Hable to heale the sicke, and to reuiuerevive the ded.
[23]
In her faire eyes two liuingliving lamps did flame,
Kindled aboueabove at th’heauenly makers light,
And darted fyrie beames out of the same,
So passing persant, and so wondrous bright,
That quite bereau’dbereav’d the rash beholders sight:
In them the blinded god his lustfull fire
To kindle oft assayd, but had no might;
For with dredd MaiestieMajestie, and awfull ire,
She broke his wanton darts, and quenched base desire.
[24]
Her iuorie forhead, full of bountie brauebrave,
Like a broad table did it selfe dispred,
For LoueLove his loftie triumphes to engraueengrave,
And write the battels of his great godhed:
All good and honour might therein be red:
For there their dwelling was. And when she spake,
Sweet words, like dropping honny she did shed,
And twixt the perles and rubins softly brake
A siluersilver sound, that heauenlyheavenly musicke seemd to make.
[25]
VponUpon her eyelids many Graces sate,
VnderUnder the shadow of her eueneven browes,
Working belgards, and amorous retrate,
And eueryevery one her with a grace endowes:
And eueryevery one with meekenesse to her bowes.
So glorious mirrhour of celestiall grace,
And souerainesoveraine moniment of mortall vowes,
How shall fraile pen descriuedescrive her heauenlyheavenly face,
For feare through want of skill her beautie to disgrace?
[26]
So faire, and thousand thousand times more faire
She seemd, when she presented was to sight,
And was yclad, for heat of scorching aire,
All in a silken Camus lylly whight,
Purfled vponupon with many a folded plight,
Which all aboueabove besprinckled was throughout,
With golden aygulets, that glistred bright,
Like twinckling starres, and all the skirt about
Was hemd with golden fringe
[27]
Below her ham her weed were somewhat traine,
And her streight legs most brauelybravely were embayld
In gilden buskins of costly Cordwaine,
All bard with golden bendes, which were entayld
With curious antickes, and full faire aumayld:
Before they fastned were vnderunder her knee
In a rich Iewell, and therein entrayld
The ends of all their knots, that none might see,
How they within their fouldings close enwrapped bee.
[28]
Like two faire marble pillours they were seene,
Which doe the temple of the Gods support,
Whom all the people decke with girlands greene,
And honour in their festiuallfestivall resort;
Those same with stately grace, and princely port
She taught to tread, when she her selfe would grace,
But with the wooddie Nymphes when she did play,
Or when the flying Libbard she did chace,
She could them nimbly mouemove, and after fly apace.
[29]
And in her hand a sharpe bore-speare she held,
And at her backe a bow and quiuerquiver gay,
Stuft with steele-headed darts, wherewith she queld
The saluagesalvage beastes in her victorious play,
Knit with a golden bauldricke, which forelay
Athwart her snowy brest, and did diuidedivide
Her daintie paps; which like young fruit in May
Now little gan to swell, and being tide,
Through her thin weed their places only signifide.
[30]
Her yellow lockes crisped, like golden wyre,
About her shoulders weren loosely shed,
And when the winde emongst them did inspyre,
They wauedwaved like a penon wide dispred,
And low behinde her backe were scattered:
And whether art it were, or heedlesse hap,
As through the flouring forrest rash she fled,
In her rude haires sweet flowres themseluesthemselves did lap,
And flourishing fresh leauesleaves and blossomes did enwrap.
[31]
Such as Diana by the sandie shore
Of swift Eurotas, or on Cynthus greene,
Where all the Nymphes hauehave her vnwaresunwares forlore,
Wandreth alone with bow and arrowes keene,
To seeke her game: Or as that famous Queene
Of Amazons, whom Pyrrhus did destroy,
The day that first of Priame she was seene,
Did shew her selfe in great triumphant ioyjoy,
To succour the weake state of sad afflicted Troy.
[32]
Such when as hartlesse Trompart her did vew,
He was dismayed in his coward mind,
And doubted, whether he himselfe should shew,
Or fly away, or bide alone behind:
Both feare and hope he in her face did find,
When she at last him spying thus bespake;
Hayle Groome; didst not thou see a bleeding Hind,
Whose right haunch earst my stedfast arrow strake?
If thou didst, tell me, that I may her ouertakeovertake.
[33]
Wherewith reviu’dreviv’d, this answere forth he threw;
O Goddesse, (for such I thee take to bee)
For neither doth thy face terrestriall shew,
Nor voyce sound mortall; I auowavow to thee,
Such wounded beast, as that, I did not see,
Sith earst into this forrest wild I came.
But mote thy goodlyhed forgiueforgive it mee,
To weet, which of the Gods I shall thee name,
That vntounto thee due worship I may rightly frame.
[34]
To whom she thus; but ere her words ensewed,
VntoUnto the bush her eye did suddein glaunce,
In which vaine Braggadocchio was mewed,
And saw it stirre: she left her percing launce,
And towards gan a deadly shaft aduaunceadvaunce,
In mind to marke the beast. At which sad stowre,
Trompart forth stept, to stay the mortall chaunce,
Out crying, ô what euerever heauenlyheavenly powre,
Or earthly wight thou be, withhold this deadly howre.
[35]
O stay thy hand, for yonder is no game
For thy fierce arrowes, them to exercize,
But loe my Lord, my liege, whose warlike name,
Is farre renowmd through many bold emprize;
And now in shade he shrowded yonder lies.
She staid: with that he crauld out of his nest,
Forth creeping on his caitiuecaitive hands and thies,
And standing stoutly vpup, his loftie crest
Did fiercely shake, and rowze, as comming late from rest.
[36]
As fearefull fowle, that long in secret cauecave
For dread of soaring hauke her selfe hath hid,
Not caring how, her silly life to sauesave,
She her gay painted plumes disorderid,
Seeing at last her selfe from daunger rid,
Peepes foorth, and soone renewes her natiuenative pride;
She gins her feathers foule disfigured
Proudly to prune, and set on eueryevery side,
So shakes off shame, ne thinks how erst she did her hide.
[37]
So when her goodly visage he beheld,
He gan himselfe to vaunt: but when he vewed
Those deadly tooles, which in her hand she held,
Soone into other fits he was transmewed,
Till she to him her gratious speach renewed;
All haile, Sir knight, and well may thee befall,
As all the like, which honour hauehave pursewed
Through deedes of armes and prowesse martiall;
All vertue merits praise, but such the most of all
[38]
To whom he thus: ô fairest vnderunder skie,
True be thy words, and worthy of thy praise,
That warlike feats doest highest glorifie.
Therein hauehave I spent all my youthly daies,
And many battailes fought, and many fraies
Throughout the world, wher so they might be found,
Endeuouring my dreadded name to raise
AboueAbove the Moone, that fame may it resound
In her eternall trompe, with laurell girland cround.
[39]
But what art thou, ô Ladie, which doest raunge
In this wilde forrest, where no pleasure is,
And doest not it for ioyousjoyous court exchaunge,
Emongst thine equall peres, where happie blis
And all delight does raigne, much more 39.5. then: thanthenthan this?
There thou maist louelove, and dearely louedloved bee,
And swim in pleasure, which thou here doest mis;
There maist thou best be seene, and best maist see:
The wood is fit for beasts, the court is fit for thee.
[40]
Who so in pompe of proud estate (quoth she)
Does swim, and bathes himselfe in courtly blis,
Does waste his dayes in darke obscuritee,
And in obliuionoblivion euerever buried is:
Where ease abounds, yt’s eath to doe amis;
But who his limbs with labours, and his mind
BehauesBehaves with cares, cannot so easie mis.
Abroad in armes, at home in studious kind
Who seekes with painfull toile, shall honor soonest find.
[41]
In woods, in waueswaves, in warres she wonts to dwell,
And will be found with perill and with paine;
Ne can the man, that moulds in idle cell,
VntoUnto her happie mansion attaine:
Before her gate high God did Sweat ordaine,
And wakefull watches euerever to abide:
But easie is the way, and passage plaine
To pleasures pallace; it may soone be spide,
And day and night her dores to all stand open wide.
[42]
In Princes court, The rest she would hauehave said,
But that the foolish man, fild with delight
Of her sweet words, that all his sence dismaid,
And with her wondrous beautie rauishtravisht quight,
Gan burne in filthy lust, and leaping light,
Thought in his bastard armes her to embrace.
With that she swaruingswarving backe, her IauelinJavelin bright
Against him bent, and fiercely did menace:
So turned her about, and fled away apace.
[43]
Which when the Peasant saw, amazd he stood,
And grieuedgrieved at her flight; yet durst he not
Pursew her steps, through wild vnknowenunknowen wood;
Besides he feard her wrath, and threatned shot
Whiles in the bush he lay, not yet forgot:
Ne car’d he greatly for her presence vaine,
But turning said to Trompart, What foule blot
Is this to knight, that Ladie should againe
Depart to woods vntoucht, & leaue so proud disdaine?
[44]
Perdie (said Trompart) let her passe at will,
Least by her presence daunger mote befall.
For who can tell (and sure I feare it ill)
But that she is some powre celestiall?
For whiles she spake, her great words did apall
My feeble courage, and my hart oppresse,
That yet I quake and tremble ouerover all.
And I (said Braggadocchio) thought no lesse,
Whẽ first I heard her horne sound with such ghastlinesse.
[45]
For from my mothers wombe this grace I hauehave
Me giuengiven by eternall destinie,
That earthly thing may not my courage brauebrave
Dismay with feare, or cause on foot to flie,
But either hellish feends, or powres on hie:
Which was the cause, when earst that horne I heard,
Weening it had beene thunder in the skie,
I hid my selfe from it, as one affeard;
But when I other knew, my selfe I boldly reard.
[46]
But now for feare of worse, that may betide,
Let vsus soone hence depart. They soone agree;
So to his steed he got, and gan to ride,
As one vnfit therefore, that all might see
He had not trayned bene in cheualreechevalree.
Which well that valiant courser did discerne;
For he despysd to tread in dew degree,
But chaufd and fom’d, with courage fierce and sterne,
And to be easd of that base burden still did erne.
Building display . . .
Re-selecting textual changes . . .

Introduction

The toggles above every page allow you to determine both the degree and the kind of editorial intervention present in the text as you read it. They control, as well, the display of secondary materials—collational notes, glosses, and links to commentary.

Textual Changes

The vagaries of early modern printing often required that lines or words be broken. Toggling Modern Lineation on will reunite divided words and set errant words in their lines.

Off: That a large share it hewd out of the rest, (blest. And glauncing downe his shield, from blame him fairely (FQ I.ii.18.8-9) On: That a large share it hewd out of the rest, And glauncing downe his shield, from blame him fairely blest.

Toggling Expansions on will undo certain early modern abbreviations.

Off: Sweet slõbring deaw, the which to sleep them biddes: (FQ I.i.36.4)

Toggling Modern Characters on will convert u, v, i, y, and vv to v, u, j, i, and w. (N.B. the editors have silently replaced ſ with s, expanded most ligatures, and adjusted spacing according contemporary norms.)

Off: And all the world in their subiection held, Till that infernall feend with foule vprore (FQ I.i.5.6-7) On: And all the world in their subjection held, Till that infernall feend with foule uprore

Toggling Lexical Modernizations on will conform certain words to contemporary orthographic standards.

Off: But wander too and fro in waies vnknowne (FQ I.i.10.5) On: But wander to and fro in waies vnknowne.

Toggling Emendations on will correct obvious errors in the edition on which we base our text and modernize its most unfamiliar features.

Most lothsom, filthie, foule, and full of vile disdaine (FQ I.i.14.9) 14.9. Most lothsom] this edn.; Mostlothsom 1590

(The text of 1590 reads Mostlothsom, while the editors’ emendation reads Most lothsom.)

Apparatus

Toggling Collation Notes on will highlight words that differ among printings.

And shall thee well rewarde to shew the place, (FQ I.i.31.5) 5. thee] 1590; you 15961609

(The text of 1590 reads thee, while the texts of 1596 and 1609 read you.)

Toggling Commentary Links on will show links to the editors’ commentary.

Toggling Line Numbers on will show the number of the line within each stanza.

Toggling Stanza Numbers on will show the number of the stanza within each canto.

Toggling Glosses on will show the definitions of unfamiliar words or phrases.

To my long approoved and singular good frende, Master G.H. (Letters I.1) 1. long aprooved: tried and true, found trustworthy over a long period