0fq1596.bk2.II.ii.0 1fq1596.bk2.II.ii.argument.1 2fq1596.bk2.II.ii.argument.2 3fq1596.bk2.II.ii.argument.3 4fq1596.bk2.II.ii.argument.4 0fq1596.bk2.II.ii.1.0 1fq1596.bk2.II.ii.1.1 2fq1596.bk2.II.ii.1.2 3fq1596.bk2.II.ii.1.3 4fq1596.bk2.II.ii.1.4 5fq1596.bk2.II.ii.1.5 6fq1596.bk2.II.ii.1.6 7fq1596.bk2.II.ii.1.7 8fq1596.bk2.II.ii.1.8 9fq1596.bk2.II.ii.1.9 0fq1596.bk2.II.ii.2.0 1fq1596.bk2.II.ii.2.1 2fq1596.bk2.II.ii.2.2 3fq1596.bk2.II.ii.2.3 4fq1596.bk2.II.ii.2.4 5fq1596.bk2.II.ii.2.5 6fq1596.bk2.II.ii.2.6 7fq1596.bk2.II.ii.2.7 8fq1596.bk2.II.ii.2.8 9fq1596.bk2.II.ii.2.9 0fq1596.bk2.II.ii.3.0 1fq1596.bk2.II.ii.3.1 2fq1596.bk2.II.ii.3.2 3fq1596.bk2.II.ii.3.3 4fq1596.bk2.II.ii.3.4 5fq1596.bk2.II.ii.3.5 6fq1596.bk2.II.ii.3.6 7fq1596.bk2.II.ii.3.7 8fq1596.bk2.II.ii.3.8 9fq1596.bk2.II.ii.3.9 0fq1596.bk2.II.ii.4.0 1fq1596.bk2.II.ii.4.1 2fq1596.bk2.II.ii.4.2 3fq1596.bk2.II.ii.4.3 4fq1596.bk2.II.ii.4.4 5fq1596.bk2.II.ii.4.5 6fq1596.bk2.II.ii.4.6 7fq1596.bk2.II.ii.4.7 8fq1596.bk2.II.ii.4.8 9fq1596.bk2.II.ii.4.9 0fq1596.bk2.II.ii.5.0 1fq1596.bk2.II.ii.5.1 2fq1596.bk2.II.ii.5.2 3fq1596.bk2.II.ii.5.3 4fq1596.bk2.II.ii.5.4 5fq1596.bk2.II.ii.5.5 6fq1596.bk2.II.ii.5.6 7fq1596.bk2.II.ii.5.7 8fq1596.bk2.II.ii.5.8 9fq1596.bk2.II.ii.5.9 0fq1596.bk2.II.ii.6.0 1fq1596.bk2.II.ii.6.1 2fq1596.bk2.II.ii.6.2 3fq1596.bk2.II.ii.6.3 4fq1596.bk2.II.ii.6.4 5fq1596.bk2.II.ii.6.5 6fq1596.bk2.II.ii.6.6 7fq1596.bk2.II.ii.6.7 8fq1596.bk2.II.ii.6.8 9fq1596.bk2.II.ii.6.9 0fq1596.bk2.II.ii.7.0 1fq1596.bk2.II.ii.7.1 2fq1596.bk2.II.ii.7.2 3fq1596.bk2.II.ii.7.3 4fq1596.bk2.II.ii.7.4 5fq1596.bk2.II.ii.7.5 6fq1596.bk2.II.ii.7.6 7fq1596.bk2.II.ii.7.7 8fq1596.bk2.II.ii.7.8 9fq1596.bk2.II.ii.7.9 0fq1596.bk2.II.ii.8.0 1fq1596.bk2.II.ii.8.1 2fq1596.bk2.II.ii.8.2 3fq1596.bk2.II.ii.8.3 4fq1596.bk2.II.ii.8.4 5fq1596.bk2.II.ii.8.5 6fq1596.bk2.II.ii.8.6 7fq1596.bk2.II.ii.8.7 8fq1596.bk2.II.ii.8.8 9fq1596.bk2.II.ii.8.9 0fq1596.bk2.II.ii.9.0 1fq1596.bk2.II.ii.9.1 2fq1596.bk2.II.ii.9.2 3fq1596.bk2.II.ii.9.3 4fq1596.bk2.II.ii.9.4 5fq1596.bk2.II.ii.9.5 6fq1596.bk2.II.ii.9.6 7fq1596.bk2.II.ii.9.7 8fq1596.bk2.II.ii.9.8 9fq1596.bk2.II.ii.9.9 0fq1596.bk2.II.ii.10.0 1fq1596.bk2.II.ii.10.1 2fq1596.bk2.II.ii.10.2 3fq1596.bk2.II.ii.10.3 4fq1596.bk2.II.ii.10.4 5fq1596.bk2.II.ii.10.5 6fq1596.bk2.II.ii.10.6 7fq1596.bk2.II.ii.10.7 8fq1596.bk2.II.ii.10.8 9fq1596.bk2.II.ii.10.9 0fq1596.bk2.II.ii.11.0 1fq1596.bk2.II.ii.11.1 2fq1596.bk2.II.ii.11.2 3fq1596.bk2.II.ii.11.3 4fq1596.bk2.II.ii.11.4 5fq1596.bk2.II.ii.11.5 6fq1596.bk2.II.ii.11.6 7fq1596.bk2.II.ii.11.7 8fq1596.bk2.II.ii.11.8 9fq1596.bk2.II.ii.11.9 0fq1596.bk2.II.ii.12.0 1fq1596.bk2.II.ii.12.1 2fq1596.bk2.II.ii.12.2 3fq1596.bk2.II.ii.12.3 4fq1596.bk2.II.ii.12.4 5fq1596.bk2.II.ii.12.5 6fq1596.bk2.II.ii.12.6 7fq1596.bk2.II.ii.12.7 8fq1596.bk2.II.ii.12.8 9fq1596.bk2.II.ii.12.9 0fq1596.bk2.II.ii.13.0 1fq1596.bk2.II.ii.13.1 2fq1596.bk2.II.ii.13.2 3fq1596.bk2.II.ii.13.3 4fq1596.bk2.II.ii.13.4 5fq1596.bk2.II.ii.13.5 6fq1596.bk2.II.ii.13.6 7fq1596.bk2.II.ii.13.7 8fq1596.bk2.II.ii.13.8 9fq1596.bk2.II.ii.13.9 0fq1596.bk2.II.ii.14.0 1fq1596.bk2.II.ii.14.1 2fq1596.bk2.II.ii.14.2 3fq1596.bk2.II.ii.14.3 4fq1596.bk2.II.ii.14.4 5fq1596.bk2.II.ii.14.5 6fq1596.bk2.II.ii.14.6 7fq1596.bk2.II.ii.14.7 8fq1596.bk2.II.ii.14.8 9fq1596.bk2.II.ii.14.9 0fq1596.bk2.II.ii.15.0 1fq1596.bk2.II.ii.15.1 2fq1596.bk2.II.ii.15.2 3fq1596.bk2.II.ii.15.3 4fq1596.bk2.II.ii.15.4 5fq1596.bk2.II.ii.15.5 6fq1596.bk2.II.ii.15.6 7fq1596.bk2.II.ii.15.7 8fq1596.bk2.II.ii.15.8 9fq1596.bk2.II.ii.15.9 0fq1596.bk2.II.ii.16.0 1fq1596.bk2.II.ii.16.1 2fq1596.bk2.II.ii.16.2 3fq1596.bk2.II.ii.16.3 4fq1596.bk2.II.ii.16.4 5fq1596.bk2.II.ii.16.5 6fq1596.bk2.II.ii.16.6 7fq1596.bk2.II.ii.16.7 8fq1596.bk2.II.ii.16.8 9fq1596.bk2.II.ii.16.9 0fq1596.bk2.II.ii.17.0 1fq1596.bk2.II.ii.17.1 2fq1596.bk2.II.ii.17.2 3fq1596.bk2.II.ii.17.3 4fq1596.bk2.II.ii.17.4 5fq1596.bk2.II.ii.17.5 6fq1596.bk2.II.ii.17.6 7fq1596.bk2.II.ii.17.7 8fq1596.bk2.II.ii.17.8 9fq1596.bk2.II.ii.17.9 0fq1596.bk2.II.ii.18.0 1fq1596.bk2.II.ii.18.1 2fq1596.bk2.II.ii.18.2 3fq1596.bk2.II.ii.18.3 4fq1596.bk2.II.ii.18.4 5fq1596.bk2.II.ii.18.5 6fq1596.bk2.II.ii.18.6 7fq1596.bk2.II.ii.18.7 8fq1596.bk2.II.ii.18.8 9fq1596.bk2.II.ii.18.9 0fq1596.bk2.II.ii.19.0 1fq1596.bk2.II.ii.19.1 2fq1596.bk2.II.ii.19.2 3fq1596.bk2.II.ii.19.3 4fq1596.bk2.II.ii.19.4 5fq1596.bk2.II.ii.19.5 6fq1596.bk2.II.ii.19.6 7fq1596.bk2.II.ii.19.7 8fq1596.bk2.II.ii.19.8 9fq1596.bk2.II.ii.19.9 0fq1596.bk2.II.ii.20.0 1fq1596.bk2.II.ii.20.1 2fq1596.bk2.II.ii.20.2 3fq1596.bk2.II.ii.20.3 4fq1596.bk2.II.ii.20.4 5fq1596.bk2.II.ii.20.5 6fq1596.bk2.II.ii.20.6 7fq1596.bk2.II.ii.20.7 8fq1596.bk2.II.ii.20.8 9fq1596.bk2.II.ii.20.9 0fq1596.bk2.II.ii.21.0 1fq1596.bk2.II.ii.21.1 2fq1596.bk2.II.ii.21.2 3fq1596.bk2.II.ii.21.3 4fq1596.bk2.II.ii.21.4 5fq1596.bk2.II.ii.21.5 6fq1596.bk2.II.ii.21.6 7fq1596.bk2.II.ii.21.7 8fq1596.bk2.II.ii.21.8 9fq1596.bk2.II.ii.21.9 0fq1596.bk2.II.ii.22.0 1fq1596.bk2.II.ii.22.1 2fq1596.bk2.II.ii.22.2 3fq1596.bk2.II.ii.22.3 4fq1596.bk2.II.ii.22.4 5fq1596.bk2.II.ii.22.5 6fq1596.bk2.II.ii.22.6 7fq1596.bk2.II.ii.22.7 8fq1596.bk2.II.ii.22.8 9fq1596.bk2.II.ii.22.9 0fq1596.bk2.II.ii.23.0 1fq1596.bk2.II.ii.23.1 2fq1596.bk2.II.ii.23.2 3fq1596.bk2.II.ii.23.3 4fq1596.bk2.II.ii.23.4 5fq1596.bk2.II.ii.23.5 6fq1596.bk2.II.ii.23.6 7fq1596.bk2.II.ii.23.7 8fq1596.bk2.II.ii.23.8 9fq1596.bk2.II.ii.23.9 0fq1596.bk2.II.ii.24.0 1fq1596.bk2.II.ii.24.1 2fq1596.bk2.II.ii.24.2 3fq1596.bk2.II.ii.24.3 4fq1596.bk2.II.ii.24.4 5fq1596.bk2.II.ii.24.5 6fq1596.bk2.II.ii.24.6 7fq1596.bk2.II.ii.24.7 8fq1596.bk2.II.ii.24.8 9fq1596.bk2.II.ii.24.9 0fq1596.bk2.II.ii.25.0 1fq1596.bk2.II.ii.25.1 2fq1596.bk2.II.ii.25.2 3fq1596.bk2.II.ii.25.3 4fq1596.bk2.II.ii.25.4 5fq1596.bk2.II.ii.25.5 6fq1596.bk2.II.ii.25.6 7fq1596.bk2.II.ii.25.7 8fq1596.bk2.II.ii.25.8 9fq1596.bk2.II.ii.25.9 0fq1596.bk2.II.ii.26.0 1fq1596.bk2.II.ii.26.1 2fq1596.bk2.II.ii.26.2 3fq1596.bk2.II.ii.26.3 4fq1596.bk2.II.ii.26.4 5fq1596.bk2.II.ii.26.5 6fq1596.bk2.II.ii.26.6 7fq1596.bk2.II.ii.26.7 8fq1596.bk2.II.ii.26.8 9fq1596.bk2.II.ii.26.9 0fq1596.bk2.II.ii.27.0 1fq1596.bk2.II.ii.27.1 2fq1596.bk2.II.ii.27.2 3fq1596.bk2.II.ii.27.3 4fq1596.bk2.II.ii.27.4 5fq1596.bk2.II.ii.27.5 6fq1596.bk2.II.ii.27.6 7fq1596.bk2.II.ii.27.7 8fq1596.bk2.II.ii.27.8 9fq1596.bk2.II.ii.27.9 0fq1596.bk2.II.ii.28.0 1fq1596.bk2.II.ii.28.1 2fq1596.bk2.II.ii.28.2 3fq1596.bk2.II.ii.28.3 4fq1596.bk2.II.ii.28.4 5fq1596.bk2.II.ii.28.5 6fq1596.bk2.II.ii.28.6 7fq1596.bk2.II.ii.28.7 8fq1596.bk2.II.ii.28.8 9fq1596.bk2.II.ii.28.9 0fq1596.bk2.II.ii.29.0 1fq1596.bk2.II.ii.29.1 2fq1596.bk2.II.ii.29.2 3fq1596.bk2.II.ii.29.3 4fq1596.bk2.II.ii.29.4 5fq1596.bk2.II.ii.29.5 6fq1596.bk2.II.ii.29.6 7fq1596.bk2.II.ii.29.7 8fq1596.bk2.II.ii.29.8 9fq1596.bk2.II.ii.29.9 0fq1596.bk2.II.ii.30.0 1fq1596.bk2.II.ii.30.1 2fq1596.bk2.II.ii.30.2 3fq1596.bk2.II.ii.30.3 4fq1596.bk2.II.ii.30.4 5fq1596.bk2.II.ii.30.5 6fq1596.bk2.II.ii.30.6 7fq1596.bk2.II.ii.30.7 8fq1596.bk2.II.ii.30.8 9fq1596.bk2.II.ii.30.9 0fq1596.bk2.II.ii.31.0 1fq1596.bk2.II.ii.31.1 2fq1596.bk2.II.ii.31.2 3fq1596.bk2.II.ii.31.3 4fq1596.bk2.II.ii.31.4 5fq1596.bk2.II.ii.31.5 6fq1596.bk2.II.ii.31.6 7fq1596.bk2.II.ii.31.7 8fq1596.bk2.II.ii.31.8 9fq1596.bk2.II.ii.31.9 0fq1596.bk2.II.ii.32.0 1fq1596.bk2.II.ii.32.1 2fq1596.bk2.II.ii.32.2 3fq1596.bk2.II.ii.32.3 4fq1596.bk2.II.ii.32.4 5fq1596.bk2.II.ii.32.5 6fq1596.bk2.II.ii.32.6 7fq1596.bk2.II.ii.32.7 8fq1596.bk2.II.ii.32.8 9fq1596.bk2.II.ii.32.9 0fq1596.bk2.II.ii.33.0 1fq1596.bk2.II.ii.33.1 2fq1596.bk2.II.ii.33.2 3fq1596.bk2.II.ii.33.3 4fq1596.bk2.II.ii.33.4 5fq1596.bk2.II.ii.33.5 6fq1596.bk2.II.ii.33.6 7fq1596.bk2.II.ii.33.7 8fq1596.bk2.II.ii.33.8 9fq1596.bk2.II.ii.33.9 0fq1596.bk2.II.ii.34.0 1fq1596.bk2.II.ii.34.1 2fq1596.bk2.II.ii.34.2 3fq1596.bk2.II.ii.34.3 4fq1596.bk2.II.ii.34.4 5fq1596.bk2.II.ii.34.5 6fq1596.bk2.II.ii.34.6 7fq1596.bk2.II.ii.34.7 8fq1596.bk2.II.ii.34.8 9fq1596.bk2.II.ii.34.9 0fq1596.bk2.II.ii.35.0 1fq1596.bk2.II.ii.35.1 2fq1596.bk2.II.ii.35.2 3fq1596.bk2.II.ii.35.3 4fq1596.bk2.II.ii.35.4 5fq1596.bk2.II.ii.35.5 6fq1596.bk2.II.ii.35.6 7fq1596.bk2.II.ii.35.7 8fq1596.bk2.II.ii.35.8 9fq1596.bk2.II.ii.35.9 0fq1596.bk2.II.ii.36.0 1fq1596.bk2.II.ii.36.1 2fq1596.bk2.II.ii.36.2 3fq1596.bk2.II.ii.36.3 4fq1596.bk2.II.ii.36.4 5fq1596.bk2.II.ii.36.5 6fq1596.bk2.II.ii.36.6 7fq1596.bk2.II.ii.36.7 8fq1596.bk2.II.ii.36.8 9fq1596.bk2.II.ii.36.9 0fq1596.bk2.II.ii.37.0 1fq1596.bk2.II.ii.37.1 2fq1596.bk2.II.ii.37.2 3fq1596.bk2.II.ii.37.3 4fq1596.bk2.II.ii.37.4 5fq1596.bk2.II.ii.37.5 6fq1596.bk2.II.ii.37.6 7fq1596.bk2.II.ii.37.7 8fq1596.bk2.II.ii.37.8 9fq1596.bk2.II.ii.37.9 0fq1596.bk2.II.ii.38.0 1fq1596.bk2.II.ii.38.1 2fq1596.bk2.II.ii.38.2 3fq1596.bk2.II.ii.38.3 4fq1596.bk2.II.ii.38.4 5fq1596.bk2.II.ii.38.5 6fq1596.bk2.II.ii.38.6 7fq1596.bk2.II.ii.38.7 8fq1596.bk2.II.ii.38.8 9fq1596.bk2.II.ii.38.9 0fq1596.bk2.II.ii.39.0 1fq1596.bk2.II.ii.39.1 2fq1596.bk2.II.ii.39.2 3fq1596.bk2.II.ii.39.3 4fq1596.bk2.II.ii.39.4 5fq1596.bk2.II.ii.39.5 6fq1596.bk2.II.ii.39.6 7fq1596.bk2.II.ii.39.7 8fq1596.bk2.II.ii.39.8 9fq1596.bk2.II.ii.39.9 0fq1596.bk2.II.ii.40.0 1fq1596.bk2.II.ii.40.1 2fq1596.bk2.II.ii.40.2 3fq1596.bk2.II.ii.40.3 4fq1596.bk2.II.ii.40.4 5fq1596.bk2.II.ii.40.5 6fq1596.bk2.II.ii.40.6 7fq1596.bk2.II.ii.40.7 8fq1596.bk2.II.ii.40.8 9fq1596.bk2.II.ii.40.9 0fq1596.bk2.II.ii.41.0 1fq1596.bk2.II.ii.41.1 2fq1596.bk2.II.ii.41.2 3fq1596.bk2.II.ii.41.3 4fq1596.bk2.II.ii.41.4 5fq1596.bk2.II.ii.41.5 6fq1596.bk2.II.ii.41.6 7fq1596.bk2.II.ii.41.7 8fq1596.bk2.II.ii.41.8 9fq1596.bk2.II.ii.41.9 0fq1596.bk2.II.ii.42.0 1fq1596.bk2.II.ii.42.1 2fq1596.bk2.II.ii.42.2 3fq1596.bk2.II.ii.42.3 4fq1596.bk2.II.ii.42.4 5fq1596.bk2.II.ii.42.5 6fq1596.bk2.II.ii.42.6 7fq1596.bk2.II.ii.42.7 8fq1596.bk2.II.ii.42.8 9fq1596.bk2.II.ii.42.9 0fq1596.bk2.II.ii.43.0 1fq1596.bk2.II.ii.43.1 2fq1596.bk2.II.ii.43.2 3fq1596.bk2.II.ii.43.3 4fq1596.bk2.II.ii.43.4 5fq1596.bk2.II.ii.43.5 6fq1596.bk2.II.ii.43.6 7fq1596.bk2.II.ii.43.7 8fq1596.bk2.II.ii.43.8 9fq1596.bk2.II.ii.43.9 0fq1596.bk2.II.ii.44.0 1fq1596.bk2.II.ii.44.1 2fq1596.bk2.II.ii.44.2 3fq1596.bk2.II.ii.44.3 4fq1596.bk2.II.ii.44.4 5fq1596.bk2.II.ii.44.5 6fq1596.bk2.II.ii.44.6 7fq1596.bk2.II.ii.44.7 8fq1596.bk2.II.ii.44.8 9fq1596.bk2.II.ii.44.9 0fq1596.bk2.II.ii.45.0 1fq1596.bk2.II.ii.45.1 2fq1596.bk2.II.ii.45.2 3fq1596.bk2.II.ii.45.3 4fq1596.bk2.II.ii.45.4 5fq1596.bk2.II.ii.45.5 6fq1596.bk2.II.ii.45.6 7fq1596.bk2.II.ii.45.7 8fq1596.bk2.II.ii.45.8 9fq1596.bk2.II.ii.45.9 0fq1596.bk2.II.ii.46.0 1fq1596.bk2.II.ii.46.1 2fq1596.bk2.II.ii.46.2 3fq1596.bk2.II.ii.46.3 4fq1596.bk2.II.ii.46.4 5fq1596.bk2.II.ii.46.5 6fq1596.bk2.II.ii.46.6 7fq1596.bk2.II.ii.46.7 8fq1596.bk2.II.ii.46.8 9fq1596.bk2.II.ii.46.9
Cant. II.
Babes bloudie hands may not be clensd,
the face of golden Meane.
Her sisters two Extremities:
striuestrive her to banish cleane.
[1]
T Hus when Sir Guyon with his faithfull guide
Had with due rites and dolorous lament
The end of their sad Tragedie vptydeuptyde,
The litle babe vpup in his armes he hent;
Who with sweet pleasance and bold blandishment
Gan smyle on them, that rather ought to weepe,
As carelesse of his woe, or innocent
Of that was doen, that ruth emperced deepe
In that knights heart, and wordes with bitter teares did steepe.
[2]
Ah lucklesse babe, borne vnderunder cruell starre,
And in dead parents balefull ashes bred,
Full litle weenest thou, what sorrowes are
Left thee for portion of thy liuelihed,
Poore Orphane in the wide world scattered,
As budding braunch rent from the natiuenative tree,
And throwen forth, till it be withered:
Such is the state of men: thus enter wee
Into this life with woe, and end with miseree.
[3]
Then soft himselfe inclyning on his knee
Downe to that well, did in the water weene
(So louelove does loath disdainfull nicitee)
His guiltie hands from bloudie gore to cleene.
He washt them oft and oft, yet nought they beene
For all his washing cleaner. Still he strouestrove,
Yet still the litle hands were bloudie seene;
The which him into great amaz’ment drouedrove,
And into diuersediverse doubt his waueringwavering wonder cloueclove.
[4]
He wist not whether blot of foule offence
Might not be purgd with water nor with bath;
Or that high God, in lieu of innocence,
Imprinted had that token of his wrath,
To shew how sore bloudguiltinesse he hat’th;
Or that the charme and venim, which they druncke,
Their bloud with secret filth infected hath,
Being diffused through the senselesse truncke,
That through the great contagion direfull deadly stunck.
[5]
Whom thus at gaze, the Palmer gan to bord
With goodly reason, and thus faire bespake;
Ye bene right hard amated, gratious Lord,
And of your ignorance great maruell make,
Whiles cause not well conceiuedconceived ye mistake.
But know, that secret vertues are infusd
In eueryevery fountaine, and in eueryevery lake,
Which who hath skill them rightly to hauehave chusd,
To proofe of passing wonders hath full often vsdusd.
[6]
Of those some were so from their sourse indewd
By great Dame Nature, from whose fruitfull pap
Their welheads spring, and are with moisture deawd;
Which feedes each liuingliving plant with liquid sap,
And filles with flowres faire Floraes painted lap:
But other some by gift of later grace,
Or by good prayers, or by other hap,
Had vertue pourd into their waters bace,
And thenceforth were renowmd, & sought from place to place.
[7]
Such is this well, wrought by occasion straunge,
Which to her Nymph befell. VponUpon a day,
As she the woods with bow and shafts did raunge,
The hartlesse Hind and Robucke to dismay,
Dan Faunus chaunst to meet her by the way,
And kindling fire at her faire burning eye,
Inflamed was to follow beauties chace,
And chaced her, that fast from him did fly;
As Hind from her, so she fled from her enimy.
[8]
At last when fayling breath began to faint,
And saw no meanes to scape, of shame affrayd,
She set her downe to weepe for sore constraint,
And to Diana calling lowd for ayde,
Her deare besought, to let her dye a mayd.
The goddesse heard, and suddeine where she sate,
Welling out streames of teares, and quite dismayd
With stony feare of that rude rustick mate,
Transformd her to a stone from stedfast virgins state.
[9]
Lo now she is that stone, from those two heads,
As from two weeping eyes, fresh streames do flow,
Yet cold through feare, and old conceiuedconceived dreads;
And yet the stone her semblance seemes to show,
Shapt like a maid, that such ye may her know;
And yet her vertues in her water byde:
For it is chast and pure, as purest snow,
Ne lets her waueswaves with any filth be dyde,
But euerever like her selfe vnstained hath beene tryde.
[10]
From thence it comes, that this babes bloudy hand
May not be clensd with water of this well:
Ne certes Sir striuestrive you it to withstand,
But let them still be bloudy, as befell,
That they his mothers innocence may tell,
As she bequeathd in her last testament;
That as a sacred Symbole it may dwell
In her sonnes flesh, to minde reuengementrevengement,
And be for all chast Dames an endlesse moniment.
[11]
He hearkned to his reason, and the childe
VptakingUptaking, to the Palmer gauegave to beare;
But his sad fathers armes with bloud defilde,
An heauieheavie load himselfe did lightly reare,
And turning to that place, in which whyleare
He left his loftie steed with golden sell,
And goodly gorgeous barbes, him found not theare.
By other accident that earst befell,
He is conuaideconvaide, but how or where, here fits not tell.
[12]
Which when Sir Guyon saw, all were he wroth,
Yet algates mote he soft himselfe appease,
And fairely fare on foot, how euerever loth;
His double burden did him sore disease.
So long they traueiledtraveiled with litle ease,
Till that at last they to a Castle came,
Built on a rocke adioyningadjoyning to the seas,
It was an auncient worke of antique fame,
And wondrous strong by nature, and by skilfull frame.
[13]
Therein three sisters dwelt of sundry sort,
The children of one sire by mothers three;
Who dying whylome did diuidedivide this fort
To them by equall shares in equall fee:
But strifull minde, and diuersediverse qualitee
Drew them in parts, and each made others foe:
Still did they striuestrive, and dayly disagree;
The eldest did against the youngest goe,
And both against the middest meant to worken woe.
[14]
Where when the knight arriu’darriv’d, he was right well
Receiu’dReceiv’d, as knight of so much worth became,
Of second sister, who did far excell
The other two; Medina was her name,
A sober sad, and comely curteous Dame;
Who rich arayd, and yet in modest guize,
In goodly garments, that her well became,
Faire marching forth in honorable wize,
Him at the threshold met, and well did enterprize.
[15]
She led him vpup into a goodly bowre,
And comely courted with meet modestie,
Ne in her speach, ne in her hauiourhaviour,
Was lightnesse seene, or looser vanitie,
But gratious womanhood, and grauitiegravitie,
AboueAbove the reason of her youthly yeares:
Her golden lockes she roundly did vptyeuptye
In breaded tramels, that no looser heares
Did out of order stray about her daintie eares.
[16]
Whilest she her selfe thus busily did frame,
Seemely to entertaine her new-come guest,
Newes hereof to her other sisters came,
Who all this while were at their wanton rest,
Accourting each her friend with lauishlavish fest:
They were two knights of perelesse puissance,
And famous far abroad for warlike gest,
Which to these Ladies louelove did countenaunce,
And to his mistresse each himselfe strouestrove to aduaunceadvaunce.
[17]
He that made louelove vntounto the eldest Dame,
Was hight Sir Huddibras, an hardy man;
Yet not so good of deedes, as great of name,
Which he by many rash aduenturesadventures wan,
Since errant armes to sew he first began;
More huge in strength, 17.6. then: thanthenthan wise in workes he was,
And reason with foole-hardize ouerover ran;
Sterne melancholy did his courage pas,
And was for terrour more, all armd in shyning bras.
[18]
But he that lou’dlov’d the youngest, was Sans-loy,
He that faire VnaUna late fowle outraged,
The most vnrulyunruly, and the boldest boy,
That euerever warlike weapons menaged,
And to all lawlesse lust encouraged,
Through strong opinion of his matchlesse might:
Ne ought he car’d, whom he endamaged
By tortious wrong, or whom bereau’dbereav’d of right.
He now this Ladies champion chose for louelove to fight.
[19]
These two gay knights, vowd to so diuersediverse louesloves,
Each other does enuie with deadly hate,
And dayly warre against his foeman mouesmoves,
In hope to win more fauourfavour with his mate,
And th’others pleasing seruiceservice to abate,
To magnifie his owne. But when they heard,
How in that place straunge knight arriuedarrived late,
Both knights and Ladies forth right angry far’d,
And fiercely vntounto battell sterne themseluesthemselves prepar’d.
[20]
But ere they could proceede vntounto the place,
Where he abode, themseluesthemselves at discord fell,
And cruell combat ioyndjoynd in middle space:
With horrible assault, and furie fell,
They heapt huge strokes, the scorned life to quell,
That all on vproreuprore from her settled seat,
The house was raysd, and all that in did dwell;
Seemd that lowde thunder with amazement great
Did rend the ratling skyes with flames of fouldring heat.
[21]
The noyse thereof calth forth that straunger knight,
To weet, what dreadfull thing was there in hand;
Where when as two brauebrave knights in bloudy fight
With deadly rancour he enraunged fond,
His sunbroad shield about his wrest he bond,
And shyning blade vnsheathdunsheathd, with which he ran
VntoUnto that stead, their strife to vnderstondunderstond;
And at his first arriuallarrivall, them began
With goodly meanes to pacifie, well as he can.
[22]
But they him spying, both with greedy forse
Attonce vponupon him ran, and him beset
With strokes of mortall steele without remorse,
And on his shield like yron sledges bet:
As when a Beare and Tygre being met
In cruell fight on lybicke Ocean wide,
Espye a traueilertraveiler with feet surbet,
Whom they in equall pray hope to deuide,
They stint their strife, and him assaile on eueryevery side.
[23]
But he, not like a wearie traueileretraveilere,
Their sharpe assault right bloudy did rebut,
And suffred not their blowes to byte him nere,
But with redoubled buffes them backe did put:
Whose grieuedgrieved mindes, which choler did englut,
Against themseluesthemselves turning their wrathfull spight,
Gan with new rage their shields to hew and cut;
But still when Guyon came to part their fight,
With heauieheavie load on him they freshly gan to smight.
[24]
As a tall ship tossed in troublous seas,
Whom raging windes threatning to make the pray
Of the rough rockes, do diuerslydiversly disease,
Meetes two contrary billowes by the way,
That her on either side do sore assay,
And boast to swallow her in greedy grauegrave;
She scorning both their spights, does make wide way,
And with her brest breaking the fomy wauewave,
Does ride on both their backs, & faire her selfe doth saue.
[25]
So boldly he him beares, and rusheth forth
Betweene them both, by conduct of his blade.
Wondrous great prowesse and heroick worth
He shewd that day, and rare ensample made,
When two so mighty warriours he dismade:
Attonce he wards and strikes, he takes and payes,
Now forst to yield, now forcing to inuadeinvade,
Before, behind, and round about him layes:
So double was his paines, so double be his prayse.
[26]
Straunge sort of fight, three valiaunt knights to see
Three combats ioynejoyne in one, and to darraine
A triple warre with triple enmitee,
All for their Ladies froward louelove to gaine,
Which gotten was but hate. So louelove does raine
In stoutest minds, and maketh monstrous warre;
He maketh warre, he maketh peace againe,
And yet his peace is but continuall iarrejarre:
O miserable men, that to him subiectsubject arre.
[27]
Whilst thus they mingled were in furious armes,
The faire Medina with her tresses torne,
And naked brest, in pitty of their harmes,
Emongst them ran, and falling them beforne,
Besought them by the womb, which them had borne,
And by the louesloves, which were to them most deare,
And by the knighthood, which they sure had sworne,
Their deadly cruell discord to forbeare,
And to her iustjust conditions of faire peace to heare.
[28]
But her two other sisters standing by,
Her lowd gainsaid, and both their champion bad
Pursew the end of their strong enmity,
As euerever of their louesloves they would be glad.
Yet she with pitthy words and counsell sad,
Still strouestrove their stubborne rages to reuokerevoke,
That at the last suppressing fury mad,
They gan abstaine from dint of direfull stroke,
And hearken to the sober speaches, which she spoke.
[29]
Ah puissaunt Lords, what cursed euillevill Spright,
Or fell Erinnys, in your noble harts,
Her hellish brond hath kindled with despight,
And stird you vpup to worke your wilfull smarts?
Is this the ioyjoy of armes? be these the parts
Of glorious knighthood, after bloud to thrust,
And not regard dew right and iustjust desarts?
Vaine is the vaunt, and victory vniustunjust,
That more to mighty hãds, thẽ rightfull cause doth trust.
[30]
And were there rightfull cause of difference,
Yet were not better, faire it to accord,
Then with bloud guiltnesse to heape offence,
And mortall vengeaunce ioynejoyne to crime abhord?
O fly from wrath, fly, O my liefest Lord:
Sad be the sights, and bitter fruits of warre,
And thousand furies wait on wrathfull sword;
Ne ought the prayse of prowesse more doth marre,
Then fowle reuengingrevenging rage, and base contentious iarrejarre.
[31]
But louelylovely concord, and most sacred peace
Doth nourish vertue, and fast friendship breeds;
Weake she makes strõg & strõg thing does increace,
Till it the pitch of highest prayse exceeds:
BraueBrave be her warres, and honorable deeds,
By which she triumphes ouerover ire and pride,
And winnes an OliueOlive girlond for her meeds:
Be therefore, O my deare Lords, pacifide,
And this misseeming discord meekely lay aside.
[32]
Her gracious words their rancour did appall,
And suncke so deepe into their boyling brests,
That downe they let their cruell weapons fall,
And lowly did abase their loftie crests
To her faire presence, and discrete behests.
Then she began a treatie to procure,
And stablish termes betwixt both their requests,
That as a law for euerever should endure;
Which to obserueobserve in word of knights they did assure.
[33]
Which to confirme, and fast to bind their league,
After their wearie sweat and bloudy toile,
She them besought, during their quiet treague,
Into her lodging to repaire a while,
To rest themseluesthemselves, and grace to reconcile.
They soone consent: so forth with her they fare,
Where they are well receiu’dreceiv’d, and made to spoile
ThemseluesThemselves of soiled armes, and to prepare
Their minds to pleasure, & their mouthes to dainty fare.
[34]
And those two froward sisters, their faire louesloves
Came with them eke, all were they wondrous loth,
And fained cheare, as for the time behouesbehoves,
But could not colour yet so well the troth,
But that their natures bad appeard in both:
For both did at their second sister grutch,
And inly grieuegrieve, as doth an hidden moth
The inner garment fret, not th’vtter touch;
One thought their cheare too litle, th’other thought too mutch.
[35]
Elissa (so the eldest hight) did deeme
Such entertainment base, ne ought would eat,
Ne ought would speake, but euermoreevermore did seeme
As discontent for want of merth or meat;
No solace could her Paramour intreat
Her once to show, ne court, nor dalliance,
But with bent lowring browes, as she would threat,
She scould, and frownd with froward countenaunce,
VnworthyUnworthy of faire Ladies comely gouernauncegovernaunce.
[36]
But young Perissa was of other mind,
Full of disport, still laughing, loosely light,
And quite contrary to her sisters kind;
No measure in her mood, no rule of right,
But poured out in pleasure and delight;
In wine and meats she flowd aboueabove the bancke,
And in excesse exceeded her owne might;
In sumptuous tire she ioydjoyd her selfe to prancke,
But of her louelove too lauishlavish (litle hauehave she thancke.)
[37]
First by her side did sit the bold Sans-loy,
Fit mate for such a mincing mineon,
Who in her loosenesse tooke exceeding ioyjoy;
Might not be found a franker franion,
Of her lewd parts to make companion;
But Huddibras, more like a Malecontent,
Did see and grieuegrieve at his bold fashion;
Hardly could he endure his hardiment,
Yet still he sat, and inly did him selfe torment.
[38]
Betwixt them both the faire Medina sate
With sober grace, and goodly carriage:
With equall measure she did moderate
The strong extremities of their outrage;
That forward paire she euerever would asswage,
When they would striuestrive dew reason to exceed;
But that same froward twaine would accourage,
And of her plenty adde vntounto their need:
So kept she them in order, and her selfe in heed.
[39]
Thus fairely she attempered her feast,
And pleasd them all with meete satietie,
At last when lust of meat and drinke was ceast,
She Guyon deare besought of curtesie,
To tell from whence he came through ieopardie,
And whither now on new aduentureadventure bound.
Who with bold grace, and comely grauitiegravitie,
Drawing to him the eyes of all around,
From lofty siege began these words aloud to sound.
[40]
This thy demaund, ô Lady, doth reuiuerevive
Fresh memory in me of that great Queene,
Great and most glorious virgin Queene aliuealive,
That with her soueraigne powre, and scepter shene
All Faery lond does peaceable sustene.
In widest Ocean she her throne does reare,
That ouerover all the earth it may be seene;
As morning Sunne her beames dispredden cleare,
And in her face faire peace, and mercy doth appeare.
[41]
In her the richesse of all heauenlyheavenly grace,
In chiefe degree are heaped vpup on hye:
And all that else this worlds enclosure bace,
Hath great or glorious in mortall eye.
Adornes the person of her MaiestieMajestie;
That men beholding so great excellence,
And rare perfection in mortalitie,
Do her adore with sacred reuerencereverence,
As th’Idole of her makers great magnificence.
[42]
To her I homage and my seruiceservice owe,
In number of the noblest knights on ground,
Mongst whom on me she deigned to bestowe
Order of Maydenhead, the most renownd,
That may this day in all the world be found,
An yearely solemne feast she wontes to make
The day that first doth lead the yeare around;
To which all knights of worth and courage bold
Resort, to heare of straunge aduenturesadventures to be told.
[43]
There this old Palmer shewed himselfe that day,
And to that mighty Princesse did complaine
Of grieuousgrievous mischiefes, which a wicked Fay
Had wrought, and many whelmd in deadly paine,
Whereof he crau’dcrav’d redresse. My SoueraineSoveraine,
Whose glory is in gracious deeds, and ioyesjoyes
Throughout the world her mercy to maintaine,
Eftsoones deuisddevisd redresse for such annoyes;
Me all vnfit for so great purpose she employes.
[44]
Now hath faire Phœbe with her siluersilver face
Thrise seene the shadowes of the neather world,
Sith last I left that honorable place,
In which her royall presence is introld;
Ne euerever shall I rest in house nor hold,
Till I that false Acrasia hauehave wonne;
Of whose fowle deedes, too hideous to be told
I witnesse am, and this their wretched sonne,
Whose wofull parents she hath wickedly fordonne.
[45]
Tell on, faire Sir, said she, that dolefull tale,
From which sad ruth does seeme you to restraine,
That we may pitty such vnhappyunhappy bale,
And learne from pleasures poyson to abstaine:
Ill by ensample good doth often gayne.
Then forward he his purpose gan pursew,
And told the storie of the mortall payne,
Which Mordant and AmauiaAmavia did rew;
As with lamenting eyes him selfe did lately vew.
[46]
Night was far spent, and now in Ocean deepe
Orion, flying fast from hissing snake,
His flaming head did hasten for to steepe,
When of his pitteous tale he end did make;
Whilest with delight of that he wisely spake,
Those guestes beguiled, did beguile their eyes
Of kindly sleepe, that did them ouertakeovertake.
At last when they had markt the chaunged skyes,
They wist their houre was spẽt; thẽ each to rest him hyes.
Building display . . .
Re-selecting textual changes . . .

Introduction

The toggles above every page allow you to determine both the degree and the kind of editorial intervention present in the text as you read it. They control, as well, the display of secondary materials—collational notes, glosses, and links to commentary.

Textual Changes

The vagaries of early modern printing often required that lines or words be broken. Toggling Modern Lineation on will reunite divided words and set errant words in their lines.

Off: That a large share it hewd out of the rest, (blest. And glauncing downe his shield, from blame him fairely (FQ I.ii.18.8-9) On: That a large share it hewd out of the rest, And glauncing downe his shield, from blame him fairely blest.

Toggling Expansions on will undo certain early modern abbreviations.

Off: Sweet slõbring deaw, the which to sleep them biddes: (FQ I.i.36.4)

Toggling Modern Characters on will convert u, v, i, y, and vv to v, u, j, i, and w. (N.B. the editors have silently replaced ſ with s, expanded most ligatures, and adjusted spacing according contemporary norms.)

Off: And all the world in their subiection held, Till that infernall feend with foule vprore (FQ I.i.5.6-7) On: And all the world in their subjection held, Till that infernall feend with foule uprore

Toggling Lexical Modernizations on will conform certain words to contemporary orthographic standards.

Off: But wander too and fro in waies vnknowne (FQ I.i.10.5) On: But wander to and fro in waies vnknowne.

Toggling Emendations on will correct obvious errors in the edition on which we base our text and modernize its most unfamiliar features.

Most lothsom, filthie, foule, and full of vile disdaine (FQ I.i.14.9) 14.9. Most lothsom] this edn.; Mostlothsom 1590

(The text of 1590 reads Mostlothsom, while the editors’ emendation reads Most lothsom.)

Apparatus

Toggling Collation Notes on will highlight words that differ among printings.

And shall thee well rewarde to shew the place, (FQ I.i.31.5) 5. thee] 1590; you 15961609

(The text of 1590 reads thee, while the texts of 1596 and 1609 read you.)

Toggling Commentary Links on will show links to the editors’ commentary.

Toggling Line Numbers on will show the number of the line within each stanza.

Toggling Stanza Numbers on will show the number of the stanza within each canto.

Toggling Glosses on will show the definitions of unfamiliar words or phrases.

To my long approoved and singular good frende, Master G.H. (Letters I.1) 1. long aprooved: tried and true, found trustworthy over a long period